Αποστολή μαζικών μηνυμάτων

(MAZI με το πρόθεμα χώρας πχ. 357 ή 30)

Ο κωδικός θα σας έρθει με SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσετε.

Ακύρωση
Αποστολή μαζικών μηνυμάτων

Καλωσήλθατε στο SMS2ALL

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η 2S Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και περιεχομένου κινητής τηλεφωνίας (www.2s-sms.com) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης μέσω της υπηρεσίας SMS2ALL.

O χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τις αποδέχεται ως έχουν. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του αυτοδικαίως. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ο, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. Η 2S δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους εκάστοτε τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Προοίμιο

Η 2S παρέχει στους χρήστες προηγμένη επικοινωνία για εύκολη και άμεση αποστολή μηνυμάτων σε οποιοδήποτε συνδρομητή δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αφού πρώτα αγοραστούν SMS με τους διαθέσιμους τρόπους. Στις σελίδες του www.2s-sms.gr δύνανται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις οποιασδήποτε μορφής και τύπου. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο διαδικτυακό τόπο www.2s-sms.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο ή αν καλύπτονται και από λοιπούς όρους. Ο χρήστης της υπηρεσίας του SMS2ALL κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται όπως είναι και το SMS2ALL αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιωνδήποτε υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του SMS2ALL και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του SMS2ALL.

Λειτουργία του SMS2ALL

Η υπηρεσία του SMS2ALL αφορά στην αποστολή μηνυμάτων αποκλειστικά και μόνο σε παραλήπτες που ανήκουν σε ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (ρητώς αποκλείονται τα δίκτυα εξωτερικού). Πιθανές αλλαγές που θα υφίστανται τα δίκτυα ενδεχομένως να επιφέρουν αλλαγές και να επηρεάσουν γενικότερα τη λειτουργία του SMS2ALL. Επ’ αυτού ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

Η αναφορά παράδοσης (Delivery Report) επηρεάζεται επίσης από τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση η 2S θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής αναφορών παράδοσης στην υπηρεσία SMS2ALL . Επίσης σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμού (μεταφοράς αριθμού τηλεφώνου από ελληνικό δίκτυο σε άλλο ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) η παροχή αναφορών παράδοσης ενδεχομένως να μην είναι πάντα εφικτή. Ουδεμία ευθύνη επ’ αυτού φέρουμε.

Δεδομένου ότι η υπηρεσία εξαρτάται και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η 2S δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την αποστολή όλων των SMS στα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, στόχος της 2S είναι η ομαλή αποστολή SMS από την υπηρεσία SMS2ALL προς παραλήπτες όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η 2S δεν ευθύνεται για αποτυχία παράδοσης των μηνυμάτων σε αριθμούς που αναγνωρίζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη ως: (α) λανθασμένοι/ανακριβείς, (β) ανενεργοί (δεν υπάρχουν), (γ) αριθμοί με φραγή εισερχόμενων κλήσεων-μηνυμάτων, (δ) απενεργοποιημένοι (κλειστό κινητό).

Επιπρόσθετα, δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες, η οποία δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.

Τιμολόγηση στο SMS2ALL

H χρέωση γίνεται ανά SMS. H χρέωση εξαρτάται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε παραλήπτης. Για όλα τα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη, για την αποστολή ενός SMS να συμβουλεύεστε τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.

Η χρέωση αφορά αποκλειστικά στην αποστολή SMS, ανεξαρτήτως του αν αυτά θα παραδοθούν στο σύνολο των παραληπτών. Σε περίπτωση μη άμεσης παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο, η προώθηση των SMS στους αριθμούς παραληπτών επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι και 48 ώρες από την ημερομηνία αποστολής.

Η 2S δε φέρει ευθύνη για παράδοση σε παραλήπτες των οποίων οι αριθμοί είναι λανθασμένοι/ανακριβείς ή δε χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη επιρρίπτεται για αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες που έχουν ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων/μηνυμάτων, καθώς και σε παραλήπτες που έχουν τον αριθμό τους απενεργοποιημένο. Τέλος, δε φέρει ευθύνη για αποτυχία παράδοσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο οποίος δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη, όπως έχει και ανωτέρω τονισθεί. Σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμών (μεταφορά αριθμού που ανήκει σε ένα ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε άλλο ελληνικό δίκτυο) οι χρεώσεις μπορεί να αλλάζουν. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις ρυθμίζονται με βάση το δίκτυο στο οποίο ανήκει εκείνη τη στιγμή ο χρήστης και όχι στο δίκτυο στο οποίο ανήκε αρχικά ο αριθμός τηλεφώνου του. Η 2S διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τα SMS χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση και τεκμαίρεται η γνώση του χρήστη, εφόσον εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν εναντιωθεί εγγράφως.

Να τονισθεί πως η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο έχει. Αν η αγορά SMS πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω PayPal, η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το email που χρησιμοποιούν ως PayPal ID. Αν η αγορά γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής. Τα αυτά ισχύουν και για τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τα SMS στην υπηρεσία SMS2ALL δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και παραμένουν κατοχυρωμένα στο λογαριασμό του χρήστη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής τους ούτε επιστροφής χρημάτων.

Εγγραφή

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του SMS2ALL συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το SMS2ALL στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμός μέλους

Το SMS2ALL εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το SMS2ALL, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (Password) στο κινητό του, το οποίο θα έχει δηλώσει ως User Name. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (User Account). Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τα ανωτέρω και τη διαχείρισή τους.

Tα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα και εγγράφως το SMS2ALL για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το SMS2ALL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Δεοντολογία μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, αν και που το SMS2ALL παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων, όλο το περιεχόμενο τους, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε μήνυμα αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας του SMS2ALL. Το SMS2ALL δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλεται από τους χρήστες/μέλη του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων.

Η 2S δεν παρέχει αριθμούς τηλεφώνων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παραλήπτες και κατά συνέπεια ΔΕΝ υποστηρίζει την αποστολή SMS χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (Spam). Η 2S δε θα επικοινωνήσει με τους παραλήπτες των SMS που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας SMS2ALL. Η μόνη επικοινωνία θα γίνεται με τους κατόχους λογαριασμών SMS2ALL και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα ανωτέρω ισχύουν απαρεγκλίτως και ο χρήστης δια της παρούσης ρητώς αποδέχεται και ανεπιφύλακτα συμφωνεί αυτά.

Εφόσον η εγγραφή του χρήστη/μέλους γίνεται με την αποστολή κωδικού με SMS στο κινητό του τηλέφωνο και δεδομένου ότι το κινητό είναι προσωπικό είδος, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κινητού του και για τον τρόπο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του SMS2ALL. Συνεπώς για την αποστολή SMS μέσω της υπηρεσίας υπεύθυνος θα είναι ο κάτοχος του αριθμού κινητού που ορίστηκε ως αριθμός κινητού στο λογαριασμό του SMS2ALL.

Σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το SMS2ALL για το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων. Σε περίπτωση που η υπηρεσία SMS2ALL λάβει έγγραφη ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καταγγελία από παραλήπτη για αποστολή αυτόκλητων SMS ή αθέτηση των Όρων Χρήσης, η 2S διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα SMS που έχει στο λογαριασμό του ο χρήστης/μέλος.

Ο χρήστης/μέλος του SMS2ALL οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και της υπηρεσίας SMS2ALL.

Ενδεικτικά απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με περιεχόμενο που:

1. Προωθεί την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

2. Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

3. Δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αντιποιείται αρχή ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

5. Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.

6. Αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας SMS2ALL.

7. Παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των Servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του SMS2ALL, ή αθετεί τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.

8. Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του SMS2ALL.

9. Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων.

"Σύνδεσμοι" (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος www.2s-sms.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (Hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την 2S. H εταιρεία δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.2s-sms.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική/οικονομική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αλλαγές και Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης του SMS2ALL

Η 2S διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας SMS2ALL χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή των συνεργαζόμενων οργανισμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας SMS2ALL. Αντίστοιχα, μπορούν να υπάρξουν αλλαγές και στη συμβατότητα της υπηρεσίας SMS2ALL με κάποιο από τα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η 2S διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και θα επισημαίνονται, ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας SMS2ALL, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (Download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 2S.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.2s-sms.gr είναι τα ακόλουθα:

  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους
  • Προσωπικός κωδικός εισόδου (Password)
  • PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά μέσω PayPal)
  • Αποθηκευμένα κείμενα
  • Στατιστικά - Ιστορικό μηνυμάτων
  • Αριθμοί κινητών τηλεφώνων άλλων χρηστών
  • Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
  • Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.2s-sms.gr αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Τα στοιχεία των χρηστών αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και παραμένουν ασφαλή στα συστήματα της εταιρείας. Επιπλέον, στην περίπτωση των ενεργών συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.2s-sms.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/μέλος του www.2s-sms.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει εγγράφως και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.2s-sms.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι και μόνο ευθύνονται για τυχόν ευθύνες.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της 2S οποιαδήποτε αγωγή, έγκληση, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία υποκαθιστώντας την εταιρεία και αφετέρου (επικουρικά) να αποζημιώσει την 2S στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.